News

Calendar 2022

Wado-Ryu Katas

Tatsuo Suzuki – Pinan Nidan (平安二段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Shodan (平安初段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Sandan (平安三段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Yondan (平安四段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Godan (平安五段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Godan (平安五段)

Tatsuo Suzuki – Kushanku (クーシャンクー)

Tatsuo Suzuki – Naihanchi (ナイハンチ)

Tatsuo Suzuki – Seishan (セイシャン)

Tatsuo Suzuki – Chinto (チントウ)

Tatsuo Suzuki – Bassai (バッサイ)

Tatsuo Suzuki – Rohai (ローハイ)

Tatsuo Suzuki – Wanshu (ワンシュウ)

Tatsuo Suzuki – Niseishi (ニーセイシ)

Tatsuo Suzuki – Jitte (ジッテ)

Tatsuo Suzuki – Jion (ジオン)

Tatsuo Suzuki – Ryu Sei

Federations
  • `
    Non League Events