News

Calendar 2022

SHOTOKAN KATAS

1-Heian Shodan

2-Heian Nidan

3-Heian Sandan

4-Heian Yondan.

5-Heian Godan

6-Tekki Shodan

7-Bassai-Dai

8-Kankudai

9-Enpi

10-Jion

11-Jitte

12-Hangetsu

13-Tekki Nidan

14-Bassai-Sho

15-Kankusho

16-Gankaku

17-Sochin

18-Tekki Sandan

19-Chinte

20-Jiin

21-Nijushiho

22-Meikyo

23-Unsu

24-Wankan

25-Gojushioho – Dai

26-Gojushiho – Sho

 

Federations
  • `
    Non League Events