News

Calendar 2022

Wado-Ryu Katas

Tatsuo Suzuki – Pinan Nidan (平安二段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Shodan (平安初段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Sandan (平安三段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Yondan (平安四段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Godan (平安五段)

Tatsuo Suzuki – Pinan Godan (平安五段)

Tatsuo Suzuki – Kushanku (クーシャンクー)

Tatsuo Suzuki – Naihanchi (ナイハンチ)

Tatsuo Suzuki – Seishan (セイシャン)

Tatsuo Suzuki – Chinto (チントウ)

Tatsuo Suzuki – Bassai (バッサイ)

Tatsuo Suzuki – Rohai (ローハイ)

Tatsuo Suzuki – Wanshu (ワンシュウ)

Tatsuo Suzuki – Niseishi (ニーセイシ)

Tatsuo Suzuki – Jitte (ジッテ)

Tatsuo Suzuki – Jion (ジオン)

Tatsuo Suzuki – Ryu Sei

Karate-Do Styles

 1. GOJU-RYU KATAS

 2. SHOTOKAN KATAS

 3. SHITO-RYU KATAS

 4. WADO-RYU KATAS

 5. SHORIN-RYU

 6. JYOSHINMON SHORIN RYU

 7. RYUEI-RYU

 8. UECHI-RYU

 9. SHURI-RYU

 10. KYOKUSHINKAI

 11. RYUKYU KEMPO

Federations
 • `
  Non League Events